“คปภ.” แต่งตั้งรองเลขาธิการ-ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Spread the love

 

คณะกรรมการ คปภ. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณะกรรมการ คปภ. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอให้แต่งตั้งรองเลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 

อาภากร ปานเลิศ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกำกับ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ทั้งนี้ นายอาภากร ปานเลิศ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ

 

ชญานิน เกิดผลงาม ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา ทั้งนี้ นางสาวชญานิน เกิดผลงาม เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา

 

มยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทั้งนี้ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Scroll to Top